Ceník

Pravidelná docházka

MŠ V Oboře je provozována nestátní neziskovou organizací Otevřená mysl, o.p.s. jako Dětská skupina. Z vybraného školného se hradí provoz zařízení.

Ceník platný pro školní rok 2019/2020:

Počet dní v týdnu Roční školné* Měsíční splátka Za den cca
2 dny
39 360 Kč
3 280 Kč
410 Kč
3 dny
56 160 Kč
4 680 Kč
390 Kč
4 dny 
71 040 Kč
5 920 Kč
370 Kč
5 dní (pondělí-pátek)
83 760 Kč
6 980 Kč
350 Kč

*Sleva: rodiče, kteří zapíší současně do MŠ V Oboře více dětí, mají nárok na slevu 5 % z ročního školného u druhého a dalšího dítěte.

Registrační poplatek činí 2000 Kč. Tento poplatek se platí při zápisu dítěte do MŠ V Oboře a je vratný pouze v případě, že dítě není přijato z důvodu nedostatečné kapacity. Registrační poplatek se nezapočítává do úhrady školkovného.

Školkovné je stanoveno na celý školní rok od 1. září do 31. srpna a hradí se formou předplatného. Platby provádějte na účet 2500798716/2010. Je možné platit v měsíčních splátkách. V případě nástupu v průběhu školního roku se školkovné počítá od začátku kalendářního měsíce, v němž dítě nastoupilo.

Školkovné je propočítáno tak, aby spolu s provozní dotací ESFČR pokrylo veškeré výdaje spojené s pobytem dítěte v dětské skupině po dobu jednoho kalendářního roku, včetně letních a vánočních prázdnin a státních svátků. Proto za tato období nelze požadovat slevu. V případě nepřítomnosti dítěte lze čerpat náhrady. Náhrady příp. přednáhrady se čerpají vždy ve 4měsíčním období (shodné s obdobím pro platby stravného viz níže), na čerpání náhrady není právní nárok. Letní prázdniny trvají 2 týdny a shodují se s celozávodní dovolenou ve firmě Škoda Auto. Rodiče mají právo docházku dítěte zrušit nebo snížit počet dní s tříměsíční výpovědní lhůtou. Navýšení docházky (pokud to kapacita zařízení dovolí) je možné i během školního roku.

Cena školkovného zahrnuje pobyt dítěte v dětské skupině včetně všech programů a projektů, výtvarné, pohybové a hudební aktivity a pitný režim - voda a neslazený dětský čaj. Cena nezahrnuje stravné, vstupné a dopravu na mimoškolní výlety a akce.

Naše zařízení je smluvním partnerem Škoda Auto, a.s. Rodiče - zaměstnanci firmy Škoda Auto - mají nárok na příspěvek ve výši 30% školného i stravného na celý školní rok pro děti, kterým 31. 8. v daném školním roce ještě nejsou 3 roky. Od ledna 2019 nastavila Škoda Auto maximální limit příspěvku pro všechny děti zaměstnaců ve výši 700 Kč/měsíc.

V případě, že zařízení přestane být příjemcem dotace ESF, bude školné za celotýdenní docházku navýšeno na 8 000 Kč měsíčně (pro kratší docházku poměrnou částkou).

Stravné

Informace o kvalitě stravy v našem zařízení se dozvíte v sekci o provozu.

Cena stravného je stanovena ve výši nákladů na jídlo, oběd 60 Kč/den a za každou svačinu 15 Kč, tj. 90 Kč za den (1x oběd, 2x svačina).

Odhlašování obědů není nutné, objednáváme pouze počet obědů na konkrétní den, takže rodiče zaplatí pouze vydané obědy a svačiny. Pro děti, které mají určitá dietní omezení nebo preference je možné nosit si vlastní oběd i svačiny.

Pro účely platby stravného jsou stanovena tři období:

   1. období: září, říjen, listopad, prosinec – splatné 24. srpna

   2. období: leden, únor, březen, duben – splatné 23. prosince

   3. období: květen, červen, červenec, srpen – splatné 25. dubna

Prázdninová školička

V případě, že je v době letních prázdnin volné místo, je možné přijmout děti, které k nám běžně během školního roku nechodí. Cena za den je 350 Kč plus stravné. Přednost mají děti, které během školního roku navštěvovaly Montessori dílničky a jsou tedy s prostředím zařízení již seznámeny.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!