Zápis pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBOŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025.

 

Postup před zápisem a průběh zápisu v dubnu 2024

1. Předběžná přihláška

Pokud máte zájem o zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 vyplňte prosím předběžnou přihlášku (zde) a zašlete ji na náš email info@zsvobore.cz. Při odeslání přihlášky zašlete také pro Vás ideální termíny náslechů u nás ve škole.

2. Náslechy v ZŠ V Oboře

Jde o program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování naší školy. V jeho rámci se oba rodiče (nejlépe každý samostatně) či zákonný zástupce mohou zúčastnit náslechu ve škole a následně také nezávazného rozhovoru s vedením školy. Při náslechu byste si měli zodpovědět následující otázky:

 • Znáte a sdílíte pedagogické zásady a výukové metody využívané v Základní škole V Oboře?
 • Jste si vědomi, jakým způsobem se Základní škola V Oboře liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol? Zároveň jste si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné?
 • Odpovídá koncepce Základní školy V Oboře Vašemu očekávání?

Účast na náslechu je dobrolná. Náslech proběhne prezenčně. Náslechy ve škole probíhají od listopadu 2023 do března 2024. Při stanovení termínu náslechu platí přednost dříve přihlášeného zájemce. Ve škole je možné provádět náslechy pouze 2x týdně. Z tohoto důvodu není na náslech právní nárok.

3. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit tzv. předběžnou přihlášku (viz výše). Na základě vyplněné předběžné přihlášky bude Vaše dítě přizváno k zápisu k povinné školní docházce na přesně stanovený den a hodinu. Zápis probíhá ve dnech 2. až 4. dubna 2024.

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity, nástup do školy je následně řešen formou přestupu ze stávající školy.

4. Povinné kritérium a další kriteria hodnocení při zápisu

Povinným kritériem pro přijetí je účast dítěte u zápisu a dále kritérium splnění předpokladů pro vzdělávání dle ŠVP ZŠ V Oboře.

Kritérium splnění předpokladů pro vzdělávání dle ŠVP ZŠ V Oboře se hodnotí následujícím způsobem:

- při zápisu je u dětí ověřována: 1. samostatnost, 2. schopnost volby, 3. schopnost soustředění, 4. schopnost nést za své jednání odpovědnost a důsledky, vše s ohledem na požadavky montessori zařízení

- výše uvedená kritéria jsou ověřena při zápisu pedagogickým pracovníkem školy a dále sdělením zákonných zástupců.

- kritéria jsou ohodnocena procentuálně, pro splnění kritéria musí být každé kritérium hodnoceno min. 50%

Názory, životní postoje a hodnoty rodičů/zákonných zástupců nejsou předmětem hodnocení.

5. Pomocná kritéria

Bude-li zájemců, kteří vyhověli povinným kritériím, více než 10, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Rodiče absolvovali náslech v ZŠ V Oboře.
 2. Dítě navštěvovalo MŠ V Oboře nejméně po dobu 12 měsíců před zápisem do ZŠ V Oboře.
 3. Dle losu.

Kriteria mohou být až do doby vyhodnocení zápisu změněna na základě konzultace s Českou školní inspekcí.

Místo a termín zápisu:

Základní škola V Oboře, Na Výsluní 363, Bradlec

3. a 4. dubna 2024 (bude upřesněno individuálně po obdržení předběžné příhlášky)

náhradní termín 30. dubna 2024

Rozhodnutí o (ne)přijetí

Rozhodnutí o přijetí je rozhodnutím ve správním řízení. Dle §36 odst. 3 správního řádu máte právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, dle §38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné v termínu od 4.4.2024, konkrétní den a čas návštěvy je třeba dohodnout telefonicky nebo emailem, doporučujeme tak učinit nejpozději do konce dubna, neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Nebude-li dítě přijato, zašleme Vám rozhodnutí o nepřijetí na Vámi uvedenou emailovou adresu do 15.5.2024.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Do 14 dní od rozhodnutí o přijetí je třeba uzavřít smlouvu a uhradit zálohu. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato. Pokud nebude smlouva uzavřena, bude místo nabídnuto dalšímu v pořadí.

 

Právní rámec:

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen vyhláška o základním vzdělávání), kde je specifikováno zejména násleudjící: 

§3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: "Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu."

§36 odst. 3 školského zákona: "Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce."

§36 odst. 4 školského zákona: "Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku."

§37 odst. 1 školského zákona: "Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 

Dle §3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání: "Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji."

V souladu s výše uvedeným ustanovením informujeme touto formou rodiče, že mohou použít následující doporučení, jak pomoci dětem v dalším rozvoji:
 • Věnujte dítěti pozornost, dávejte mu najevo svůj zájem, trpělivě jej vyslechněte.
 • Vyprávějte dítěti, čtěte mu, rozvíjejte tak jeho slovní zásobu. 
 • Neváhejte svěřit dítěti drobné domácí práce, které odpovídají jeho věku a dovednostem.
 • Rozvíjejte poznání ze všech oblastí - odpovídejte dítěti na jeho dotazy.
 • Vaše dítě již píše, čte či počítá? Nebraňte mu v další pokroku a nebojte se, co bude dělat ve škole. U nás individuálně naváže. 
 • Zapojte se do dětských her a činností. 
 • Důvěřujte svému dítěti, nechte dítě rozhodovat o sobě a v rámci dohodnutých pravidel i o činnosti celé rodiny. 
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. 
 • Stanovte v domácnosti smysluplná pravidla a společně je dodržujte.
 • Pokud máte čas a energii: přečtěte si knihu Respektovat a být respektován nebo ještě lépe navštivte uvedený kurz

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!