Zápis pro školní rok 2023/2024

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBOŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.

Místo a termín zápisu:

Základní škola V Oboře, Na Výsluní 363, Bradlec

duben 2023 (bude upřesněno do konce února)

Termín, průběh zápisu a kritéria budou stavenovena do konce měsíce února 2023. 

Děti jsou k zápisu zvány na konkrétní den a čas. Před zápisem či přestupem zašlete prosím vyplněnou přihlášku (zde) na náš email info@zsvobore.cz. Pro více informací pište na náš email nebo volejte na telefon 777725901.

Přihlášky pro zápis do ZŠ V Oboře jsou přijímány do 28.2.2023.

Právní rámec:

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen vyhláška o základním vzdělávání), kde je specifikováno zejména násleudjící: 

§3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: "Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu."

§36 odst. 3 školského zákona: "Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce."

§36 odst. 4 školského zákona: "Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku."

§37 odst. 1 školského zákona: "Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 

Dle §3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání: "Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji."

V souladu s výše uvedeným ustanovením informujeme touto formou rodiče, že mohou použít následující doporučení, jak pomoci dětem v dalším rozvoji:
  • Věnujte dítěti pozornost, dávejte mu najevo svůj zájem, trpělivě jej vyslechněte.
  • Vyprávějte dítěti, čtěte mu, rozvíjejte tak jeho slovní zásobu. 
  • Neváhejte svěřit dítěti drobné domácí práce, které odpovídají jeho věku a dovednostem.
  • Rozvíjejte poznání ze všech oblastí - odpovídejte dítěti na jeho dotazy.
  • Vaše dítě již píše, čte či počítá? Nebraňte mu v další pokroku a nebojte se, co bude dělat ve škole. U nás individuálně naváže. 
  • Zapojte se do dětských her a činností. 
  • Důvěřujte svému dítěti, nechte dítě rozhodovat o sobě a v rámci dohodnutých pravidel i o činnosti celé rodiny. 
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. 
  • Stanovte v domácnosti smysluplná pravidla a společně je dodržujte.
  • Pokud máte čas a energii: přečtěte si knihu Respektovat a být respektován nebo ještě lépe navštivte uvedený kurz.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!