Organizace výuky

Výuka v ZŠ V Oboře probíhá dle školního vzdělávacího programu vycházejícího z kombinace projektového vyučování a filozofie Marie Montessori v jejím moderním pojetí (Claus-Dieter Kaul) a schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve věkově smíšené třídě (tzv. trojročí).

Naše výuka je založena na následujících zásadách:

 •    ne všechny děti jsou ve škole úspěšné, ale všechny mohou být šťastné
 •    primárním cílem je pomoci každému dítěti dosáhnout plného potenciálu
 •    badatelský přístup
 •    projektové vyučování
 •    respekt k tempu dítěte, rozvoj pozitivního postoje ke škole/vzdělání
 •    chyba je přítel - děti se učí prostřednictvím svých chyb
 •    rozvoj sebevědomí
 •    škola a výuka má jasně daná pravidla, která každý člen třídy dodržuje

Vyučování začíná v 8:30. Den je členěn do dvou až tří 1,5 hodinových bloků s půlhodinovou svačinovou přestávkou a přestávkou na oběd.

Připravené příjemné a respektující prostředí ve škole provede děti základní školou s úsměvem na tvářích a s radostí z objevování a vzdělávání.

Při výuce se užívají metody společné i samostatné práce. Každý žák pracuje svým vlastním tempem a zdolává úkoly různé obtížnosti, rychleji postupující děti se nenudí a pomalejší nejsou stresovány. V rámci dané činnosti (předmětu) si žák svobodně volí aktivitu podle vlastního zájmu nebo podle plánu, který dopředu zná a také místo pro práci.

Nedílnou součástí školního roku je pět velkých příběhů montessori. Tyto lekce jsou silné, napínavé a jsou navrženy tak, aby probudily představivost a zvědavost dětí. Dítě by mělo být ohromeno zázrakem vzniku, nadšeno z nových myšlenek, užasnout nad vynalézavostí a schopnostmi vymýšlet nové věci, jež jsou součástí lidského ducha. Všech pět příběhů je vhodně využito pro vzdělání dětí v různých oborech.

V rámci školního roku probíhá také řada tvůrčích projektů, ve kterých žáci také pomocí badatelského přístupu objevují již objevené a tím si osvojují nenásilnou formou znalosti v jednotlivých předmětech. Zakončení každého projektu je realizováno formou práce, kterou žák zařazuje do svého portfolia a která je součástí jeho (sebe)hodnocení.

Do výuky je od prvního ročníku nenásilnou formou zařazena výuka anglického jazyka (ve vybraný den - pro vyšší ročníky dny - je běžná výuka dvojjazyčná). 

 

Domácí úkoly

 •   užíváme slovní hodnocení nejsou zadávány tradiční formou
 •   úkoly se zadávají v duchu vyhledat, vytvořit nebo zamyslet se nad diskutovaným aktuálním tématem či projektem, případně dokončit práci na vlastním portfoliu
 •   děti by doma měly pravidelně číst

 

Hodnocení

 •   neznámkujeme, užíváme slovní hodnocení
 •   popisujeme individuální pokrok dítěte ve znalostech a dovednostech, osobní úspěchy i co se dítěti nepodařilo
 •   popisné hodnocení na základě portfolia školní práce dětí, záznamů ověřených úkolů a ukončené práce na projektech
 •   hodnocení neslouží ke srovnávání žáků mezi sebou
 •   vysvědčení má formu popisného slovního hodnocení

 

Zpětná vazba rodičům

 •    dítě si píše deník, kde hodnotí svou práci
 •    dítě vytváří portfolio své práce (ukončení projektů)
 •    neveřejná fotogalerie
 •   tripartitní schůzky 2x ročně
 •   organizační třídní schůzky - dle potřeby
 •    rodičovské konzultační hodiny – individuálně, doporučení alespoň 2x ročně
 •    slovní hodnocení (vysvědčení) obdrží dítě každé pololetí - v prvním pololetí pouze stručné hodnocení kompetencí

  

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!