Školní poradenské pracoviště

Konzultace jsou dostupné po předchozí osobní, telefonické nebo mailové domluvě, ideálně v těchto časech:

 • úterý 14:00 - 16:00
 • středa 14:00 - 14:30
 • čtvrtek 14:00 - 14:30

Jde o samostatnou poradenskou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poradenská činnost je poskytována bezplatně.

Kontakt:
Mgr. Jaroslava Tauchmanová

Mgr. Kateřina Hanušová

email: jaroslava.tauchmanova@zsvobore.cz

telefon: +420 776 764 774

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží všem žákům, rodičům i průvodcům a snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 1. prevenci školní neúspěšnosti,
 2. primární prevenci sociálně patologických jevů,
 3. kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a
 7. metodickou podporu průvodcům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Poradenský tým tvoří:

 • Mgr. Jaroslava Tauchmanová (ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, vedoucí ŠPP)
 • Ing. Pavel Janeček (třídní učitel, zřizovatel)
 • Ing. Lenka Kadlecová (třídní učitelka 6. ročníku)
 • u specifických případů Mgr. Kateřina Hanušová (výchovný poradce)

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!