Jak se stát žákem Základní školy V Oboře

Přestup žáka z jiné školy do vyšších ročníků:

Do naší školy lze přestoupit kdykoliv v průběhu školního roku, pokud to kapacita ročníku umožňuje. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na naší emailové adrese či na našem telefonu. Upozorňujeme, že zejména u přestupů do vyšších ročníků je třeba osobně prodiskutovat všechny aspekty jiného vzdělávacího programu naší školy. 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022:

Zápis proběhne na jaře 2021, přesný termín bude zveřejněn.

Žádáme všechny zájemce, aby zaslali vyplněnou nezávaznou přihlášku k zápisu na adresu info@zsvobore.cz. Zápis u nás ve škole je individuální, jednotliví zájemci jsou zváni na přesný čas. Datum odeslání přihlášky je rozhodující pro stanovení pořadí u zápisu.

Pravidla zápisu pro školní rok 2021/2022:

Zápis dětí do ZŠ V Oboře probíhá formou hry dítěte s ředitelkou školy a formou formálního rozhovoru zřizovatele školy s rodiči. Děti jsou k zápisu zvány na konkrétní den a čas. Před zápisem či přestupem zašlete prosím vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) na náš email info@zsvobore.cz. Pro více informací pište na náš email nebo volejte na telefon 777725901.

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku přijato max. 8-10 žáků. V případě vyššího počtu přihlášených žáků budou pro seřazení žadatelů postupně uplatněna následující kritéria:

 1. připravenost dítěte a rodičů k docházce do zařízení s respektujícím přístupem - zjišťuje se na základě osobního rozhovoru, kde rodiče i škola zváží, zda jsme pro sebe vzájemně vhodní
 2. sourozenec na škole
 3. dítě navštěvuje MŠ V Oboře
 4. v případě shody rozhoduje los
 5. u žáků přestupujících do vyššího ročníku je kritériem též kapacita daného ročníku

Právní rámec:

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: 

§36 odst. 3 školského zákona: "Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce."

§36 odst. 4 školského zákona: "Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku."

§37 odst. 1 školského zákona: "Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 

Dle§ 3a odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání: "Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji."

V souladu s výše uvedeným ustanovením informujeme touto formou rodiče, že mohou použít následující doporučení, jak pomoci dětem v dalším rozvoji:
 • Věnujte dítěti pozornost, dávejte mu najevo svůj zájem, trpělivě jej vyslechněte.
 • Vyprávějte dítěti, čtěte mu, rozvíjejte tak jeho slovní zásobu. 
 • Neváhejte svěřit dítěti drobné domácí práce, které odpovídají jeho věku a dovednostem.
 • Rozvíjejte poznání ze všech oblastí - odpovídejte dítěti na jeho dotazy.
 • Píše, čte či počítá Vaše dítě, nebraňte mu v další pokroku a nebojte se, co bude dělat ve škole. U nás individuálně naváže. 
 • Zapojte se do dětských her a činností. 
 • Důvěřujte svému dítěti, nechte dítě rozhodovat o sobě a v rámci dohodnutých pravidel i o činnosti celé rodiny. 
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. 
 • Stanovte v domácnosti smysluplná pravidla a společně je dodržujte.
 • Pokud máte čas a energii: přečtěte si knihu Respektovat a být respektován nebo ještě lépe navštivte uvedený kurz.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!