Jak se stát žákem Základní školy V Oboře

Přestup žáka z jiné školy:

Do naší školy lze přestoupit kdykoliv v průběhu školního roku, pokud to kapacita ročníku umožňuje. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na naší emailové adrese či nna našem telefonu. Pro přestupy žáků platí stejná pravidla jako pro žáky zapisované do prvního ročníku (více viz níže).

Zápis do prvního ročníku:

1. kolo zápisu proběhlo v sobotu 7. 4. 2018 v prostorách ZŠ V Oboře, Kosmonosy.

2. kolo zápisu se uskuteční v druhé polovině května 2018.

Zápis je individuální, jednotliví zájemci budou pozváni na přesný čas. Před zápisem je nutné poslat vyplněnou přihlášku do školy na adresu info@zsvobore.cz. 

Zápis dětí do ZŠ V Oboře probíhá formou hry dítěte s ředitelkou školy a formou formálního rozhovoru zřizovatele školy s rodiči. Děti jsou k zápisu zvány na konkrétní den a čas. Před zápisem či přestupem zašlete prosím vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) na náš email info@zsvobore.cz. Pro více informací pište na náš email nebo volejte na telefon 777725901.

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato max. 9 žáků. V případě vyššího počtu přihlášených žáků budou pro seřazení žadatelů postupně uplatněna následující kritéria:

 1. připravenost dítěte a rodičů k docházce do zařízení s respektujícím přístupem - zjišťuje se na základě osobního rozhovoru, kde rodiče i škola zváží, zda jsme pro sebe vzájemně vhodní
 2. sourozenec na škole
 3. dítě navštěvuje MŠ V Oboře
 4. v případě shody rozhoduje los

Právní rámec:

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: 

§36 odst. 3 školského zákona: "Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce."

§36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 9. 2017: "Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku."

§37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 9. 2017: "Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 

Dle§ 3a odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání: "Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji."

V souladu s výše uvedeným ustanovením informujeme touto formou rodiče, že mohou použít následující doporučení, jak pomoci dětem v dalším rozvoji:
 • Věnujte dítěti pozornost, dávejte mu najevo svůj zájem, trpělivě jej vyslechněte.
 • Vyprávějte dítěti, čtěte mu, rozvíjejte tak jeho slovní zásobu. 
 • Neváhejte svěřit dítěti drobné domácí práce, které odpovídají jeho věku a dovednostem.
 • Rozvíjejte poznání ze všech oblastí - odpovídejte dítěti na jeho dotazy.
 • Píše, čte či počítá Vaše dítě, nebraňte mu v další pokroku a nebojte se, co bude dělat ve škole. U nás individuálně naváže. 
 • Zapojte se do dětských her a činností. 
 • Důvěřujte svému dítěti, nechte dítě rozhodovat o sobě a v rámci dohodnutých pravidel i o činnosti celé rodiny. 
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. 
 • Stanovte v domácnosti smysluplná pravidla a společně je dodržujte.
 • Pokud máte čas a energii: přečtěte si knihu Respektovat a být respektován nebo ještě lépe navštivte uvedený kurz.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!